هرباریوم مجازی دانشگاه شهید بهشتی
سایت با قابلیت جستجوی پیشرفته در بین هزاران دیتای وارد شده

لینک سایت: herbarium.sbu.ac.ir

برای نمایش کلیک کنید